షావోమీ ఫోన్ చూసుంటారు – మరి షావోమీ కారు చూశారా? కిర్రాక్ డిజైన్‌తో – లాంచ్ ఎప్పుడు?Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *