ఆంధ్ర,
కర్ణాటకలో
ఎప్పుడు?

ఆషాఢ
మాసం
జూన్
30న
ప్రారంభమై
జూలై
28న
ముగుస్తుంది.


మాసంలో
కుమార
షష్ఠి,
గౌరీ
వ్రతం,
భాను
సప్తమి,
చాతుర్మాస
వ్రతం,
భీముని
అమావాస్య.

కొందరికి ఆషాడం చెడ్డదనే భావన ఉంది

కొందరికి
ఆషాడం
చెడ్డదనే
భావన
ఉంది

ఆషాఢం
మంచిది
కాదనే
భావన
ప్రజల్లో
ఉంది.

సమయంలో

మంచి
పనిని
జరపడానికి
ఇష్టపడరు.
వివాహం,
గృహప్రవేశం,
నామకరణం
ఇలా

కార్యక్రమం
చేయరు.

కొత్త జంటలు కలిసి ఉండకూడనే నమ్మకం

కొత్త
జంటలు
కలిసి
ఉండకూడనే
నమ్మకం

పవిత్రమైన
మాసాలు
కొత్త
జంటతో
సంబంధం
కలిగి
ఉండకూడదని
ప్రజలు
నమ్ముతారు.
కొత్త
కోడలిని
ఆషాఢంలో
పుట్టింటికి
పంపుతారు.

కొన్ని
సందర్భాల్లో
అత్త
కోడలు
కలిసి
ఉండకూడదు
అనే
నమ్మకం
కూడా
ఉంది.
అయితే
ఇదంతా
వారి
నమ్మకం.

ఆషాడ మాస ప్రత్యేక రోజులు

ఆషాడ
మాస
ప్రత్యేక
రోజులు

ప్రదోష:
జూలై
11,
జూలై
25

ఏకాదశి:
జూలై
10న
దేవ్యాశని
ఏకాదశి

జూలై
24న
కామికా
ఏకాదశి

సంకష్ట
చతుర్థి
వ్రతం

జూలై
16

ఆషాడ
మాసంలో
శుక్ల
పక్ష-కృష్ణ
పక్షం

శుక్లా
పక్షం:
జూన్
30
నుండి
జూలై
13
వరకు

కృష్ణ
పక్షం:
జూలై
14
నుండి
జూలై
28
వరకు

పౌర్ణమి-అమావాస్య

ఆషాఢ
పూర్ణిమ:
జూలై

ఆషాఢ
అమావాస్య
(భీమ
అమావాస్య):
జూలై
28

చతుర్మాస
వ్రత
ప్రారంభం:
ఉదయం
11
గంటలకు

గోపాదమ
వ్రత
ప్రారంభం:
జూలై
11

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.