ఎంత కష్టపడినా ఫలితం ఉండడం లేదని, లక్ష్మీ అనుగ్రహం కలగడం లేదని చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు. అయితే వాస్తు శాస్త్ర నిపుణులు, జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు లక్ష్మీ కటాక్షం కలగడానికి అనేక సూచనలు చేస్తున్నారు. లక్ష్మీకటాక్షం కలగాలంటే కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలని, సమయానుకూలంగా పనిచేయాలని వారు చెబుతున్నారు. ఇక ఆ విషయాలలోకి వెళితే   disclaimer:Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.