ఉదయం నిద్రలేవగానే చాలా మంది టీ, కాఫీ తీసుకోవడం అలవాటు. ఇలా తాగనిదే వారికి ఏ పని చేయాలనిపించదు. అయితే, ఇలా తాగడం వల్ల ఆరోగ్యమేనా అసలు కాఫీ తాగే ముందు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *