ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే కొన్ని సూత్రాలను పాటించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ముఖ్యంగా భోజనం చేయకముందు, చేసిన తర్వాత కొన్నిటిని తినకుండా ఉంటే బరువు పెరగకుండా ఉంటుంది. విపరీతంగా పొట్ట పెరగడానికి బరువు పెరగడానికి ఏది పడితే అది తినడం, సమయం ప్రకారం తినకపోవడం కారణాలని చెబుతున్నారు.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *