నాన్‌వెజ్ ప్రియులకు మటన్‌ ఎప్పుడూ ఫస్ట్‌ప్లేస్‌లో ఉంటుంది. అయితే,కొన్నిసార్లు మటన్‌సరిగ్గా ఉడకకపోతే.. మటన్‌ గట్టిగా, రబ్బర్‌లా ఉంటుంది. మటన్‌ వండేప్పుడు కొన్ని టిప్స్‌ ఫాలో అయితే.. మాంసాన్ని తర్వగా, మృదువుగా వండవచ్చు.

 



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *