చాలామంది మరణం ముందు రకరకాల సంకేతాలను చూస్తూ ఉంటారని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. మరణం అకస్మాత్తుగా రాదని, అది మనకు కొన్ని సంకేతాలు చూపించే వస్తుందని అంటున్నారు. మరణం వచ్చేముందు మనం గమనించక పోయినా సరే కచ్చితంగా కొన్ని సంకేతాలను చెప్పి మరీ వస్తుందని చెబుతున్నారు. మనిషి జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక సమయంలో కచ్చితంగాSource link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *